TPZP - Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Przasnyskiej

OGÓLNOPOLSKI KONKURS POEZJI IM. TADEUSZA ZAŁĘSKIEGO

REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU POEZJI

im. Tadeusza Załęskiego

„… nazwijcie Miłość moim imieniem.”Motto konkursu stanowi fragment utworu poety

- „Ostatnie pożegnanie” :


„Rzućcie mi w stopy ziemi kruszynę,

której kochałem pejzaż szalenie,

zatrzyjcie ścieżki brnące przez winę,

nazwijcie Miłość moim imieniem.”

Organizatorami Konkursu Poezji im. Tadeusza Załęskiego – „…nazwijcie Miłość moim imieniem…”)są: Stowarzyszenie Miłośników Kultury „Krasne”, Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Przasnyskiej i Gminna Biblioteka Publiczna w Krasnem

Honorowy patronat nad konkursem sprawuje Wójt Gminy Krasne

Cele i założenia konkursu

- upamiętnienie twórczości poetyckiej Tadeusza Załęskiego (1921–2010),

- promocja talentów literackich;

- rozbudzenie wrażliwości i aktywności twórczej w dziedzinie poezji;

- motywowanie do pracy nad własnymi zdolnościami;

- promocja uzdolnionych twórców przez druk nagrodzonych utworów w almanachu poezji;


Adresaci konkursu

- Konkurs ma charakter otwarty – skierowany do wszystkich piszących bez ograniczeń (dzieci, młodzież, dorośli);

- Konkurs podzielony jest na trzy kategorie wiekowe : dzieci do lat 12, młodzież, dorośli;


Warunki uczestnictwa

1. Warunkiem udziału w konkursie poetyckim jest nadesłanie na adres organizatora zestawu wierszy dotąd niepublikowanych i nie nagradzanych w innych konkursach, a także niepublikowanych w sieci internet;

2. Jeden autor może nadesłać maksymalnie 3 utwory w postaci wydruku z komputera oraz zapisane w formie elektronicznej w pliku tekstowym na adres www.krasne.naszabiblioteka.com ;

3. Tematyka utworów jest dowolna;

4. Kopertę należy opatrzyć godłem (pseudonimem), a do niej dołączyć kartkę z takim samym godłem i informację z danymi personalnymi autora (imię, nazwisko, wiek, adres i adres poczty email),

5. Do każdej pracy konkursowej osoby nieletniej należy dołączyć oświadczenie „Zgoda przedstawiciela ustawowego dziecka, które nie ukończyło 18 roku życia, na udział w konkursie” – podpisane przez rodzica lub opiekuna prawnego dziecka (załącznik nr 1 do Regulaminu),

6. Zgłoszenie utworów przez osoby dorosłe jest równoznaczne z podpisaniem oświadczeń dotyczących wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych przez organizatorów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. Organizatorzy informują uczestników, że ich dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w związku z wykonaniem postanowień niniejszego regulaminu, w celu przeprowadzenia konkursu i jego promocji oraz informowania o konkursie (załącznik nr2 do Regulaminu);

6. Organizator nie zwraca złożonych na konkurs prac i zastrzega sobie prawo do wykorzystywania utworów konkursowych we własnych celach;

7.Konkursowe wiersze podlegać będą ocenie jury, które powołują organizatorzy;

8. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w styczniu 2016 roku w GBP w Krasnem;

9. Nagrodą jest zamieszczenie utworów w almanachu poetyckim, a za najlepsze utwory uczestnicy otrzymają dodatkowo nagrodę indywidualną;

10. Autorzy wyróżnionych utworów zostaną poinformowani droga meilową i telefonicznie;

11. Wykładnia niniejszego regulaminu należy do organizatorów. Wszelkie pytania kierować należy na adres: gbpkrasne@o2.pl

12. Regulamin Konkursu wraz z załącznikami znajduje się na stronie www.krasne.naszabiblioteka.com

13. Prace należy składać do 30 listopada na adres:

Gminna Biblioteka Publiczna

ul. KEN 4/2

06-408 Krasne

dopisek: KONKURS

REGULAMIN GRY MIEJSKIEJ „W poszukiwaniu skarbów grodu Przaśnika” w ramach II Festiwalu Fabryka światła 12 września 2015 r.

§ 1. Organizatorzy
1. Organizatorami gry miejskiej „W poszukiwaniu skarbów grodu Przaśnika” (zwanej dalej „Grą”), rozgrywanej 12 września 2015 r. w Przasnyszu są:

Miasto Przasnysz
Mazowiecki Instytut Kultury
Miejski Dom Kultury w Przasnyszu
Muzeum Historyczne w Przasnyszu
Miejska Biblioteka Publiczna w Przasnyszu
Biblioteka Pedagogiczna w Ostrołęce Filia w Przasnyszu
Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Przasnyskiej
w dalszej części Regulaminu nazywani Organizatorami.
2. Fundatorem nagród jest Miasto Przasnysz.
3. W Grze mogą brać udział uczestnicy w dwóch kategoriach wiekowych:
- dzieci (7-12 lat)
- młodzież (13-19 lat).
Uczestnicy dobierają się w zespoły w swoich kategoriach wiekowych.
§ 2. Zasady Gry
1. Gra zostanie przeprowadzona w sobotę 12 września 2015 r. w godz. 11-14 na terenie miasta Przasnysz.
2. Celem uczestników Gry jest przejście całej trasy, rozwiązanie wszystkim zadań w jak najkrótszym czasie. Szczegóły realizacji tych celów zostaną podane uczestnikom Gry przed jej rozpoczęciem.
3. W Grze uczestniczy maksymalnie 6 Zespołów – po 3 dla każdej grupy wiekowej.
4. Warunkiem udziału w Grze jest rejestracja Zespołu liczącego 4 osoby. W grupie wiekowej 7-12 lat dodatkowo bierze udział osoba dorosła – opiekun grupy. Opiekun nie uczestniczy i nie pomaga w rozwiązywaniu zadań. Jego rola polega na zapewnieniu bezpieczeństwa uczestnikom grupy w przemieszczeniu się między punktami rozmieszczonymi na trasie. W grupach wiekowych 13-19 lat uczestnicy wyznaczają spośród siebie kapitana zespołu.
5. Każda z osób uczestniczących w Grze powinna być w dobrym stanie zdrowia, umożliwiającym udział w Grze. Organizatorzy nie zapewniają dla osób uczestniczących w Grze opieki medycznej. Oprócz tego Uczestnicy powinni zadbać o odpowiedni ubiór sportowy (zwłaszcza buty) a także (w razie niepogody) o odpowiednie akcesoria chroniące przed deszczem.
6. Podczas Gry każdy Zespół musi posiadać sprawnie działający telefon komórkowy, za pośrednictwem którego będzie mógł (w razie konieczności) skontaktować się z Organizatorem.
7. Warunkiem udziału w grze jest zgłoszenie zespołu w sekretariacie Miejskiego Domu Kultury lub mailowo: mdkprzasnysz@o2.pl Zgłoszenia do gry z dopiskiem „Gra miejska” przyjmowane będą do 07.09.2015r. włącznie. O zakwalifikowaniu do udziału w grze decyduje kolejność zgłoszeń zespołów. W przypadku braku zgłoszeń do którejś z kategorii wiekowej, organizatorzy zastrzegają sobie prawo zwiększenie ilości zespołów w kategorii, do której zgłoszeń było więcej. Jednak ogólna ilość zespołów biorących udział w grze nie może przekroczyć liczby 6.
8. Gra rozpocznie się 12 września 2015 r. o godz. 11.00. Miejsce zbiórki zespołów: Rynek Miejski (przy wejściu do Muzeum Historycznego).
9. Podczas Gry każdy Zespół otrzyma Kartę Drużyny.
10. Gra kończy się 12 września 2015 r. o godz. 14.00. Po tym terminie Zespoły zobowiązane są niezwłocznie udać się na metę Gry – do Muzeum Historycznego w Przasnyszu.
11. Podczas Gry Zespoły będą wykonywać zadania, za które będą przyznawane punkty.
12. Uczestnicy gry, w trakcie jej trwania mogą się poruszać wyłącznie pieszo. W każdym punkcie kontaktowym liczba uczestników w Zespole będzie weryfikowana z liczbą graczy oznaczoną na Karcie. W razie niezgodności Zespół może zostać zdyskwalifikowany.
13. W przypadku naruszenia przez uczestnika Gry lub Zespół niniejszego regulaminu, złamania zasad fair play, utrudniania gry innym graczom bądź niszczenia wskazówek, w dowolnym momencie Gry Organizatorzy mają prawo odebrania Zespołowi Karty i wykluczenia go z Gry. Decyzja Organizatorów w tej kwestii jest ostateczna.
14. Gra toczy się w normalnym ruchu miejskim i prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności.
15. Poprzez nadesłanie zgłoszenia do udziału w Grze uczestnik wyraża zgodę na: wzięcie udziału w Grze na warunkach określonych w niniejszym regulaminie oraz przetwarzanie przez Organizatorów danych osobowych uczestnika w zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia Gry (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.09.1997 (Dz. U. nr 133 poz. 883).
§ 3. Wyłanianie zwycięzców
1. Wygrywa Zespół, który w najkrótszym czasie rozwiąże wszystkie zadania na wyznaczonej trasie i zbierze największą ilość punktów.
2. O kolejnych miejscach w klasyfikacji będą decydowały zdobyte przez Zespoły punkty i czas wykonanych zadań. W sprawach niejasnych decyzja o przyznaniu miejsca należy do Organizatora.
3. Ogłoszenie wyników Gry i wręczenie nagród nastąpi 12 września 2015 r. nie później niż o godz. 14.30 na mecie Gry.
§ 4. Nagrody
1. Dla Zwycięzców przewidziano nagrodę główną w każdej z kategorii wiekowych, dla pozostałych Zespołów zestawy gadżetów ufundowane przez Miasto Przasnysz.


§ 5. Postanowienia końcowe
1. Regulamin znajduje się do wglądu w sekretariacie Miejskiego Domu Kultury w Przasnyszu oraz na stronach internetowych Miejskiego Domu Kultury, Muzeum Historycznego, Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Przasnyskiej.
2. W kwestiach dotyczących przebiegu Gry, nieprzewidzianych niniejszym regulaminem, a także w zakresie interpretacji niniejszego regulaminu, głos rozstrzygający należy do Organizatorów.
3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wprowadzenia zmian z regulaminie z ważnych przyczyn.

WSPOMNIENIE O IZABELI MAĆKOWSKIEJ

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Przasnyskiej zaprasza w sobotę, 27 czerwca o godz. 18.30 do kościoła oo. pasjonistów w Przasnyszu na mszę św. za duszę śp. Izabeli Maćkowskiej, a po mszy na koncert muzyki klasycznej i wspomnieniową herbatkę.

UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA "PRZAŚNIKA"

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Przasnyskiej
Miejski Dom Kultury w Przasnyszu

zapraszają na uroczystość
wręczenia statuetki „Przaśnika”
ks. prał. dr. Andrzejowi Maciejewskiemu

w dniu 5 czerwca 2015 r. o godz. 16.00
w "Klubie Otwartego Umysłu"
Miejskiego Domu Kultury w Przasnyszu

w programie m. in.
• Występ Chóru Parafii św. Wojciecha w Przasnyszu
• Tort okolicznościowy

WALNE ZEBRANIE TPZP

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Przasnyskiej
zaprasza wszystkich członków na Walne Zebranie
w dniu 23 kwietnia 2015 r. o godz. 18.00
w Miejskim Domu Kultury (Klub Otwartego Umysłu)
W programie:
* Sprawozdanie merytoryczne w finansowe za 2014 r.
* Przedstawienie planów TPZP na 2015 r.
* Wybory "Przaśnika"
* Sprawy różne

KONCERT PAPIESKI

Kościół pw. Chrystusa Zbawiciela w Przasnyszu
Niedziela 19 kwietnia 2015 r.
godz. 18.00

Wykonawcy:
Barbara Żarnowiecka (sopran)
Łukasz Motyka (klarnet)
Wiktor Brzuchacz (organy)

W programie m. in.:
J. S. Bach, A. Vivaldi, B. Kovacs, G. A. Paganelli oraz fragmenty poezji K. Wojtyły

Koncert współfinansuje Fundacja Scalam

SPOTKANIE WIELKANOCNE W WARSZAWIE

16 kwietnia 2015 r. o godz. 15.00 w warszawskiej restauracji ASTORIA przy ul. Grochowskiej 207 odbędzie się tradycyjne świąteczne spotkanie Warszawskiego Środowiska Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Przasnyskiej "Przy Jajeczku".

PRZAŚNIK 2015

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Przasnyskiej jak co roku rozpoczyna procedurę wyłaniania kandydatów do nagrody Przaśnika. Nagrodę przyznaje TPZP za zasługi dla Ziemi Przasnyskiej w dziedzinach: naukowej, oświatowej, kulturalnej, sportowej, gospodarczej i działalności społecznej. Nagrodę stanowi statuetka Przaśnika – młynarza, legendarnego założyciela Przasnysza.
Wnioski o przyznanie nagrody mogą złożyć wraz z pisemnym uzasadnieniem organizacje społeczne, instytucje i osoby prywatne do 22 kwietnia 2015 r. na adres: TPZP, Rynek 1, 06-300 Przasnysz lub do prezesa Piotra Kaszubowskiego.

ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE

Błogosławionych Świąt Zmartwychwstania Pańskiego, wiary, nadziei i miłości, wiosny w domach i sercach
życzy wszystkim Członkom oraz Sympatykom naszego Stowarzyszenia
Prezes i Zarząd TPZP

IX MAZOWIECKI KONKURS LITERACKI

Koło Miłośników Sztuki TARAS
wraz z Towarzystwem Przyjaciół Ziemi Przasnyskiej
ogłasza
IX Mazowiecki Konkurs Literacki
pod hasłem
z przypowieści jedno proste słowo

Współorganizatorami konkursu są:
Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Nałkowskiej w Przasnyszu,
Miejski Dom Kultury im. Stanisława Ostoi-Kotkowskiego w Przasnyszu,
Muzeum Historyczne w Przasnyszu,
Związek Literatów na Mazowszu z siedzibą w Ciechanowie,
Oddział Ciechanowski Stowarzyszenia Autorów Polskich
Klub Literacki OsKaL w Ostrołęce.

Celem konkursu jest:
Stworzenie płaszczyzny do wymiany dorobku twórczego poetów lokalnych i autorów z innych rejonów Polski i świata.
Umożliwienie obcowania z literaturą, mówiącą o treściach transcendentnych, budujących wartości wyższe, poprzez zaprezentowanie wyróżnionych tekstów w zbiorze pokonkursowym.
Uczczenie 100. rocznicy urodzin ks. Jana Twardowskiego, którego twórczość stanowi ważne dziedzictwo kulturowe.
Uczczenie 10. rocznicy śmierci św. Jana Pawła II poprzez promowanie treści religijnych zawartych w utworach literackich.
Integracja przedstawicieli różnych środowisk i pokoleń poprzez wspólne działania kulturotwórcze na rzecz Regionu.
Promocja regionu poprzez sztukę.
Konkurs skierowany jest do wszystkich autorów dorosłych z Kraju i z zagranicy, piszących w języku polskim, którzy pragną podzielić się nigdzie dotąd nie publikowaną i nie nagradzaną w innych konkursach własną twórczością inspirowaną Ewangelią i nauczaniem Jezusa Chrystusa zawartym
w Przypowieściach. Hasło konkursu nawiązuje do jednego z wierszy ks. Jana Twardowskiego.

Utwory oceniane będą w dwóch kategoriach:
1. Poezja - 3 wiersze.
2. Proza. - 1 tematyczny krótki utwór np: esej, opowiadanie, felieton, rozprawka o objętości nie dłuższej niż 3 strony formatu A4, czcionka rozmiar 12 Times New Roman.

Każdy utwór winien być opatrzony godłem. Autorzy biorący udział w poprzednich edycjach konkursu, proszeni są o przesyłanie prac pod innymi godłami niż w latach ubiegłych. Powtórzenie hasła skutkować będzie dyskwalifikacją. Do koperty z utworami należy załączyć zaklejoną kopertę opatrzoną takim samym godłem jak przy utworach . W kopercie tej winny znaleźć się następujące informacje: nazwisko i imię, adres, autora oraz krótka nota biograficzna: wiek, zawód, dotychczasowe osiągnięcia twórcze.

Termin nadsyłania prac upływa 15. maja 2015r. Decyduje data stempla pocztowego. Prace należy nadsyłać na adres:
KMS TARAS
ul. Bukowa 7 /14
06-300 Przasnysz

Organizatorzy zamierzają wydać pokonkursowy zbiór, w formie książki pt: z przypowieści jedno proste słowo, w której zamieszczone zostaną prace Laureatów i organizatorów konkursu oraz wybrane tematyczne utwory kilku autorów lokalnych. Laureaci konkursu i osoby wyróżnione otrzymają przydzieloną pulę ww wydawnictwa w ramach przyznanych nagród. Ponadto dla Laureatów ufundowane zostaną inne nagrody rzeczowe.
Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się podczas spotkania finałowego planowanego
na jesieni br. O dokładnym terminie spotkania zostaną powiadomieni tylko laureaci i osoby wyróżnione.Wszelkie informacje zostaną również umieszczone na stronach internetowych organizatorów. Nagrody należy odebrać osobiście. Organizatorzy nie przewidują rozsyłki nagród do uczestników konkursu nieobecnych na spotkaniu finałowym. Organizatorzy nie zwracają kosztów podróży. Gwarantują noclegi tylko dla osób z najdalszych stron, które potwierdzą przybycie i konieczność rezerwacji.

Udział w konkursie jest jednocześnie zgodą na przedstawiony regulamin i na wykorzystanie przez organizatorów danych osobowych do celów konkursu, na prezentację wybranych utworów podczas finału oraz nieodpłatnego zamieszczenia ich w ww. wydawnictwie.


Wszelkich informacji udziela koordynator projektu pod numerem tel: 500313 240, lub poprzez
adres e-mail: b_parzuchowska@o2.pl

ŻYCZENIA

BŁOGOSŁAWIONYCH ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA,
PEŁNYCH RODZINNEGO CIEPŁA I POKOJU

CZŁONKOM I SYMPATYKOM
TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ ZIEMI PRZASNYSKIEJ
ŻYCZY PREZES I ZARZĄD STOWARZYSZENIA

WRĘCZENIE MEDALI OSTOJA-KOTKOWSKIEGO, PROMOCJA "ROCZNIKA PRZASNYSKIEGO"

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Przasnyskiej
Miejski Dom Kultury w Przasnyszu
Muzeum Historyczne w Przasnyszu

zapraszają

14 grudnia (niedziela) o godzinie 18:00
do Miejskiego Domu Kultury (Klub Otwartego Umysłu)

na uroczystość wręczenia Medali Stanisława Ostoja-Kotkowskiego i promocję I tomu "Rocznika Przasnyskiego"

PROMOCJA "KATALOGU MIEJSC PAMIĘCI NARODOWEJ"

Zapraszamy na spotkanie promocyjne Katalogu Miejsc Pamięci Narodowej Ziemi Przasnyskiej, które odbędzie się w siedzibie Muzeum Historycznego w Przasnyszu,ul. Rynek 1 w dniu 21 listopada (piątek) 2014 roku o godzinie 16.00.
Współorganizatorami spotkania są Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Przasnyskiej i Starostwo Powiatowe w Przasnyszu.
Spotkanie odbywa się w ramach projektu "Stolicy Kultury Mazowsza".

ZAPROSZENIE NA WERNISAŻ WYSTAWY POPLENEROWEJ

Oddział Ciechanowski Stowarzyszenia Autorów Polskich
Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Przasnyskiej
Miejski Dom Kultury w Przasnyszu

zapraszają na wernisaż
wystawy poplenerowej
twórców Oddziału Ciechanowskiego SAP

w dniu 29 września 2014 r. (poniedziałek) o godz. 17.00
w Miejskim Domu Kultury (Klub Otwartego Umysłu)

MALARZE
Członkowie O/C SAP:
- Ewa Krzymińska ze Świercz (kurator pleneru)
- Alicja Małkowska z Ciechanowa (kurator organizacyjny)
- Marianna Olkowska z Ciechanowa
- Wiesław Lewandowski z Ciechanowa
- Waldek Stepnowski z Ciechanowa
- Jerzy Ratowski z Gołymina
- Piotr Czerwiński z Ciechanowa
Goście:
-Zdzisław Kruszyński z Mławy
-Stanisław Osiecki z Ciechanowa
-Krzysztof Miecznikowski z Przasnysza
FOTOGRAFICY
Członkowie Ciechanowskiego Klubu Fotografików i OC/SAP:
- Janina Janakakos-Szymańska (O/C SAP i Klub)
- Ewa Stangrodzka-Kozłowska (O/C SAP i Klub)
- Kazimierz Kosmala (Klub)
- Grzegorz Małkowski (Klub)
- Kamil Kuklak (Klub)

Kurator wystawy: Piotr Kaszubowski
Wernisaż uświetni Joanna Kiszkurno z Ciechanowa (śpiew)

Projekt wsparło finansowo Starostwo Powiatowe w Przasnyszu

SPEKTAKL O ŚW. STANISŁAWIE KOSTCE

Koło Miłośników Sztuki "Taras"
Teatr Trzech Pokoleń
Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Przasnyskiej

zapraszają na spektakl
w reżyserii Bożenny Beaty Parzuchowskiej
"Do wyższych rzeczy jestem stworzony"

Miejski Dom Kultury w Przasnyszu
18 września 2014 r. (czwartek) o godz. 16.00

Spektakl realizowany w ramach projektu "Powiat Przasnyski Stolica Kultury Mazowsza 2014" wsparło Starostwo Powiatowe w Przasnyszu

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Muzeum Historyczne w Przasnyszu

Muzeum Weterynarii w Przasnyszu

MDK Przasnysz

Urząd Miasta w Przasnyszu

Starostwo Powiatowe w Przasnyszu

Stowarzyszenie Academia Europaea Sarbieviana

Przasnysz zapomniana bitwa

Bitwa przasnyska

Andrzej Staszewski

Związek Literatów na Mazowszu

Sanktuarium ¶w. Stanisława Kostki