TPZP - Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Przasnyskiej

JAN STĘPKOWSKI NIE ŻYJE

12 marca 2011 r. po długich cierpieniach zmarł znany rzeźbiarz ze Strzegowa, Jan Stępkowski.

Jan Stępkowski był autorem kilkunastu rzeźb i pomników w powiecie przasnyskim, m. in. o. Bernarda Kryszkiewicza w Przasnyszu, Wiktora Zacheusza Nowowiejskiego "Jeża" w Górach Dębowych oraz ks. Jerzego Popiełuszki, Stanisława Żórawskiego, Tadeusza Kicińskiego, Mikołaja Dzierzgowskiego, Stanisława Chełchowskiego, Jadwigi Milewskiej, Kazimierza Chełchowskiego i Hanny Marii Grotkowskiej w Rostkowie.

Pogrzeb Jana Stępkowskiego odbędzie się w środę, 16 marca 2011 r. o godz. 15.00 w Kościele w Strzegowie.

PRZAŚNIK 2011

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Przasnyskiej rozpoczyna procedurę wyłaniania kandydatów do nagrody Przaśnika. Nagrodę przyznaje TPZP raz w roku jednej osobie za zasługi dla Ziemi Przasnyskiej w dziedzinach: naukowej, oświatowej, kulturalnej, sportowej, gospodarczej i działalności społecznej. Nagrodę stanowi statuetka Przaśnika – młynarza, legendarnego założyciela Przasnysza.
Wnioski o przyznanie nagrody mogą złożyć wraz z pisemnym uzasadnieniem organizacje społeczne, instytucje i osoby prywatne do 10 kwietnia 2011 r. w siedzibie Muzeum Historycznego (budynek UM, ul. Kilińskiego 2, III piętro). Następnie Zarząd Towarzystwa spośród zgłoszonych propozycji nominuje trzy osoby. Wyboru laureata dokona Walne Zebranie członków TPZP w głosowaniu tajnym. Uroczyste wręczenie nagrody nastąpi pierwszego dnia obchodów Dni Przasnysza. Władze Towarzystwa, tj. członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej są wyłączeni z grona osób kandydujących do nagrody.

SPOTKANIE WIGILIJNE TPZP

18 grudnia, podczas kolejnej wigilii organizowanej przez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Przasnyskiej i władze Przasnysza wręczono Medale Stanisława Ostoja-Kotkowskiego. Kapituła obradująca 9 grudnia w składzie poszerzonym o dotychczasowych laureatów medali w kategorii Twórca Uznany postanowiła przyznać je Piotrowi Szymańskiemu i Andrzejowi Staszewskiemu (kategoria: Twórca Uznany) oraz Kazimierzowi Wendzie (kategoria: Medal Honorowy). Następnie publiczność zgromadzona w sali widowiskowej MDK obejrzała spektakl w wykonaniu Teatru Trzech Pokoleń przy TPZP - "Do wyższych celów jestem stworzony, czyli żywot św. Stanisława Kostki" wg scenariusza i w reżyserii Bożenny Beaty Parzuchowskiej. W przerwie spektaklu nastąpiło rozstrzygnięcie IV Mazowieckiego Konkursu Literackiego ogłoszonego pod hasłem „Dogoniłeś mnie Jeźdźcze niebieski” organizowanego przez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Przasnyskiej, Miejską Bibliotekę Publiczną w Przasnyszu, Muzeum Historyczne w Przasnyszu, Miejski Dom Kultury w Przasnyszu, Związek Literatów na Mazowszu. Fundatorem nagród dla laureatów konkursu było również Starostwo Powiatowe w Przasnyszu.
Jury IV Mazowieckiego Konkursu Literackiego w składzie: dr Tadeusz Witkowski, dr Teresa Kaczorowska, Piotr Kaszubowski, Anna Gajdzińska, Bożenna Beata Parzuchowska wydało następujący werdykt:
W KATEGORII OGÓLNEJ
I miejsce
- Ela Galoch, Turek, godło: Sinus
II miejsca ex aequo
- Piotr Zemanek, Bielsko Biała, godło: Pan Theon
- Artur Stasur, Kraków, godło: Pasterz
III miejsca ex aequo:
- Krzysztof Marek Smolarz, Tomaszew, godło: Krzysztof z T.
- Barbara Sitek- Wyrembek,Ciechanów, godło: Katri
- Monika Osowiecka, Przasnysz, godło: Bon Pari
Wyróżnienia:
- Tadeusz Buraczewski, Reda, godło: TIKTIN
- Agnieszka Kwit, Kraków, godło: Kawałek cienia
- Krzysztof Olech, Wiśniewo, godło: Zielony koń,
- Katarzyna Smułkowska, Warszawa, godło: Smułka
W KATEGORII SPECJALNEJ
I miejsce:
- Krzysztof Kowalski, Mława - godło: Konwalia
II miejsce:
- Barbara Sitek-Wyrembek, Ciechanów, godło: Katri
III miejsce:
- Krzysztof Marek Smolarz, Tomaszew, godło: Krzysztof z T.

PANI DULSKA PRZED SĄDEM

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Przasnyskiej
Miejski Dom Kultury w Przasnyszu

zapraszają na spektakl

Gabrieli Zapolskiej

PANI DULSKA PRZED SĄDEM

w reżyserii Anny Jelińskiej

27 listopada 2010 r. godz. 17.00

Sala Widowiskowa MDK w Przasnyszu

OBŁOCZNI CZYLI SEN CHOPINA

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Przasnyskiej
Miejski Dom Kultury w Przasnyszu

zapraszają

w dniu 29 listopada 2010 r. o godz. 18.00
do Sali Widowiskowej MDK

na spektakl
Grzegorza Walczaka

OBŁOCZNI
czyli
SEN CHOPINA

Fantazja narracyjna w dialogu na fortepian
i inne dziwne instrumenta rozpisana

Muzyka: Fryderyk Chopin w twórczej aranżacji Marii Pomianowskiej oraz Julian Fontana

Reżyseria i wykonanie: Olgierd Łukaszewicz, Henryk Talar i Grzegorz Walczak

Muzycy: Maria Pomianowska, Sebastian Wielądek, Gwidon Cybulski, Ewa Beata Ossowska
i Hubert Rutkowski

Opracowanie plastyczne sceny: Adam Karol Drozdowski

WSTĘP WOLNY!

MEDAL STANISŁAWA OSTOJA-KOTKOWSKIEGO

Rozpoczynamy przyjmowanie kandydatur do Medalu Stanisława Ostoja-Kotkowskiego na rok 2010.

Medal Ostoja-Kotkowskiego przyznawany jest w trzech kategoriach:
I . Twórca Uznany
II. Debiut
III. Medal Honorowy

Kandydatami do medalu mogą być osoby lub grupy osób (stowarzyszenia, grupy muzyczne, teatralne, literackie itp.), związane i utożsamiające się z regionem, miastem i powiatem poprzez miejsce zamieszkania, urodzenia lub miejsce, w którym rozwijają swoją działalność.

W kategorii „Twórca Uznany” kandydaci do medalu oprócz warunku określonego w punkcie 2, powinni posiadać wieloletni (około 10 lat), uznany w regionie lub w skali kraju dorobek twórczy.

W kategorii „Debiut” preferowane będą osoby rozpoczynające działalność artystyczną, których talent rokuje dalsze sukcesy i nie będzie jednorazowym aktem twórczym.

Medal Honorowy otrzymają osoby, których działania przyczyniają się do promocji Przasnysza i powiatu przasnyskiego poprzez kreowanie pozytywnego wizerunku, wspierające kulturę lokalną i artystów oraz honorowi goście za zgodą Kapituły.

Wyłączone z nominacji do medali są osoby, które z racji pełnionych funkcji kierowniczych w placówkach kulturalnych mają w zakresie swoich obowiązków wykonywanie zadań związanych z promowaniem kultury oraz członkowie Kapituły. Wyjątek stanowić może osoba, której osiągnięcia i działalność dalece wykraczają poza zakres obowiązków wynikających z pracy po dokładnym zapoznaniu się z uzasadnieniem nominacji.

Medale mogą być przyznane jedynie osobom żyjącym.

Kandydatów należy zgłaszać wraz z pisemnym uzasadnieniem w terminie do 30 listopada 2010 roku do Sekretarza Kapituły Medalu - Piotra Kaszubowskiego. Medale zostaną wręczone w dniu podczas spotkania wigilijnego w Miejskim Domu Kultury.

Dotychczasowi laureaci:
Edycja 2006:
* Twórca Uznany - Tadeusz Myśliński
* Debiut - Marcin Sobociński
* Medal Honorowy - Adam Struzik
Edycja 2007:
* Twórca Uznany - Stanisław Radomski oraz Krzysztof Turowiecki
* Medal Honorowy - Aleksander Drwęcki
Kapituła nie przyznała medalu w kategorii Debiut
Edycja 2008:
* Twórca Uznany - Tomasz Kaszubowski
* Debiut - Sebastian Miś
* Medal Honorowy - Janina Żbikowska
Edycja 2009:
* Twórca Uznany - Mieczysław Stusiński
* Debiut - Łukasz Motyka
* Medal Honorowy - Alfred Borkowski i Mariusz Bondarczuk

PRZASNYSZ SOLIDARNY

Muzeum Historyczne w Przasnyszu
oraz
Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Przasnyskiej
zapraszają
na uroczystość otwarcia wystawy

PRZASNYSZ SOLIDARNY

w dniu 24 września o godz. 14.00
w siedzibie Muzeum ul. Kilińskiego 2

IV MAZOWIECKI KONKURS LITERACKI

pod hasłem:
Dogoniłeś mnie Jeźdźcze niebieski

Regulamin:
Organizator konkursu:
Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Przasnyskiej
Współorganizatorzy:
Muzeum Historyczne w Przasnyszu
Miejska Biblioteka Publiczna w Przasnyszu
Miejski Dom Kultury w Przasnyszu
Związek Literatów na Mazowszu

Celem konkursu jest:
 popularyzacja poezji,
 zwrócenie uwagi na nadprzyrodzony wymiar życia człowieka, na jego odniesienie do Boga i wartości duchowe,
 ukazywanie w poetyckiej formie problemów transcendentnych, filozoficzno-moralnych, ogólnorefleksyjnych, dotyczących walki wewnętrznej człowieka i trudnych dla niego wyborów pomiędzy „być”, a „mieć”,
 przybliżenie i promocja postaci św. Stanisława Kostki w związku
z przypadającą 460. rocznicą urodzin świętego,
 wymiana dorobku twórczego poetów przasnyskich z twórcami innych rejonów.

Warunki uczestnictwa:
Konkurs adresowany jest zarówno do twórców zrzeszonych jak i niezrzeszonych w związkach. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest przesłanie w terminie do 30 czerwca 2010r. (liczy się data stempla pocztowego) na adres organizatora zestawu 2 tematycznych wierszy w 3 egzemplarzach, pisanych na maszynie lub w wydruku komputerowym w ramach kategorii ogólnej. Autorzy mogą przysłać dodatkowo trzeci tekst nawiązujący do życia i postaci św. Stanisława Kostki lub miejsc z nim związanych w ramach kategorii specjalne. Utwór ten winien być oznaczony Kategoria Specjalna. Nadesłane utwory nie mogą być wsześniej publikowane, ani nagradzane w innych konkursach.

 Każdy z utworów należy podpisać pseudonimem (godłem). Takie samo godło winno widnieć na dodatkowo załączonej (zaklejonej) kopercie, w której ma być zawarta informacja o autorze (imię, nazwisko, adres, nr telefonu, krótka notka o dorobku twórczym).
 Nadesłanie prac jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na publikację i recytację nagrodzonych utworów bez honorarium dla autorów.
 Wiersze oceniać będzie jury, w skład którego wejdą oprócz przedstawicieli organizatorów, profesjonalni krytycy i znawcy poezji.
 Jury przyzna trzy główne Nagrody oraz 3 wyróżnienia w kategorii ogólnej a także Nagrodę Specjalną za utwór dotyczący św. Stanisława Kostki.
 Laureaci otrzymają nagrody rzeczowe.
 Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się podczas uroczystej imprezy finałowej w październiku 2010r.
 O terminie imprezy finałowej zostaną powiadomieni tylko laureaci.
 Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany terminu rozstrzygnięcia konkursu oraz do innego podziału nagród.
 Organizator nie ma obowiązku zwracania kosztów przejazdu na imprezę finałową.
 Nagrody nieodebrane przechodzą na rzecz organizatorów, a jedynie w szczególnie uzasadnionych przypadkach wysyłane będą pocztą.

Utwory należy przesłać na adres:
Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Przasnyskiej
ul. J. Kilińskiego 2
06-300 Przasnysz

z dopiskiem: IV Mazowiecki Konkurs Literacki

Wszelkich informacji udziela koordynator pod nr telefonu 500 313 240
lub pod adresem e-mailowym: b_parzuchowska@o2.pl

"PRZAŚNIK" A. D. 2010

Do 20 kwietnia 2010 r. TPZP czeka na nominacje do tegorocznej nagrody "Przaśnika". Nagrodę przyznaje Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Przasnyskiej raz w roku jednej osobie za zasługi dla Ziemi Przasnyskiej w dziedzinach: naukowej, oświatowej, kulturalnej, sportowej, gospodarczej i działalności społecznej. Nominacje prosimy zgłaszać wraz z pisemnym uzasadnieniem do Muzeum Historycznego, Przasnysz, Kilińskiego 2.

KONCERT MUZYCZNY

Miejski Dom Kultury w Przasnyszu
Klub Literacki „Przaśnik”
Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Przasnyskiej

zapraszają na
koncert muzyczny
w wykonaniu:

Skrzypce: Joanna Kolibowska

Fortepian: Switlana Sindoczan


Wiersze recytować będą członkowie Klubu Literackiego „Przaśnik” .


23 stycznia 2010 r. godz. 17:00

sala widowiskowa MDK

Wstęp wolny !!!

ZMARŁ ALEKSANDER DRWĘCKI

26 grudnia zmarł w Przasnyszu Aleksander Drwęcki, nauczyciel i regionalista, zasłużony szczególnie w dziele upamiętniania miejsc walk i męczeństwa. Był autorem szesnastu książek oraz kilkudziesięciu artykułów zamieszczanych głównie w prasie regionalnej oraz w pracach zbiorowych. W 2003 roku został uhonorowany "Przaśnikiem", nagrodą TPZP. W 2007 roku przyznano mu Medal Stanisława Ostoja-Kotkowskiego. Aleksander Drwęcki miał 88 lat.

ZMARŁ STEFAN SOBIERAJSKI

23 grudnia zmarł nagle Stefan Sobierajski, przewodniczący Komisji Rewizyjnej Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Przasnyskiej. Miał 63 lata.

SPOTKANIE WIGILIJNE

Burmistrz Przasnysza oraz Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Przasnyskiej zapraszają na spotkanie wigilijne, które odbędzie się 20 grudnia (niedziela) o godzinie 16:00 w sali widowiskowej Miejskiego Domu Kultury. W trakcie spotkania wręczone zostaną laureatom medale Stanisława Ostoi – Kotkowskiego a następnie odbędzie się spektakl teatralny „Gość oczekiwany czyli obraz sceniczny w pięciu odsłonach” Zofii Kossak – Szczuckiej w wykonaniu Teatru Trzech Pokoleń przy Towarzystwie Przyjaciół Ziemi Przasnyskiej.

Z PRZAŚNEGO SZCZEPU

Zakończył się kolejny etap prac nad wydaniem książki Z przaśnego szczepu. Zredagowany przez Bożennę Beatę Parzuchowską i Piotra Kaszubowskiego materiał został złożony przez Jana Niksińskiego. Fundusze na skład książki TPZP pozyskało ze środków Urzędu Miasta Przasnysza na drodze konkursu ofert. Kolejnym etapem będzie poszukiwanie środków na wydruk. Mamy nadzieję,że piękny album poetycko- dokumentacyjny o ludziach, miejscach i wydarzeniach związanych z Przasnyszem ukaże się w 2010 r.

MEDAL STANISŁAWA OSTOJA-KOTKOWSKIEGO

Jeszcze tylko kilka dni pozostało na zgłoszenie kandydatów do Medalu Stanisława Ostoja-Kotkowskiego na rok 2009

Medal Ostoja-Kotkowskiego przyznawany jest w trzech kategoriach:
I . Twórca Uznany
II. Debiut
III. Medal Honorowy

Kandydatami do medalu mogą być osoby lub grupy osób (stowarzyszenia, grupy muzyczne, teatralne, literackie itp.), związane i utożsamiające się z regionem, miastem i powiatem poprzez miejsce zamieszkania, urodzenia lub miejsce, w którym rozwijają swoją działalność.

W kategorii „Twórca Uznany” kandydaci do medalu oprócz warunku określonego w punkcie 2, powinni posiadać wieloletni (około 10 lat), uznany w regionie lub w skali kraju dorobek twórczy.

W kategorii „Debiut” preferowane będą osoby rozpoczynające działalność artystyczną, których talent rokuje dalsze sukcesy i nie będzie jednorazowym aktem twórczym.

Medal Honorowy otrzymają osoby, których działania przyczyniają się do promocji Przasnysza i powiatu przasnyskiego poprzez kreowanie pozytywnego wizerunku, wspierające kulturę lokalną i artystów oraz honorowi goście za zgodą Kapituły.

Wyłączone z nominacji do medali są osoby, które z racji pełnionych funkcji kierowniczych w placówkach kulturalnych mają w zakresie swoich obowiązków wykonywanie zadań związanych z promowaniem kultury oraz członkowie Kapituły. Wyjątek stanowić może osoba, której osiągnięcia i działalność dalece wykraczają poza zakres obowiązków wynikających z pracy po dokładnym zapoznaniu się z uzasadnieniem nominacji.

Medale mogą być przyznane jedynie osobom żyjącym.

Kandydatów należy zgłaszać wraz z pisemnym uzasadnieniem w terminie do 30 listopada każdego roku do Sekretarza Kapituły Medalu - Piotra Kaszubowskiego. Medale zostaną wręczone w dniu 20 grudnia 2009 roku podczas spotkania wigilijnego w Miejskim Domu Kultury.

Dotychczasowi laureaci:
Edycja 2006:
* Twórca Uznany - Tadeusz Myśliński
* Debiut - Marcin Sobociński
* Medal Honorowy - Adam Struzik
Edycja 2007:
* Twórca Uznany - Stanisław Radomski oraz Krzysztof Turowiecki
* Medal Honorowy - Aleksander Drwęcki
Kapituła nie przyznała medalu w kategorii Debiut
Edycja 2008:
* Twórca Uznany - Tomasz Kaszubowski
* Debiut - Sebastian Miś
* Medal Honorowy - Janina Żbikowska

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12