TPZP - Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Przasnyskiej

UROCZYSTOŚCI W GÓRACH DĘBOWYCH

Starosta Przasnyski
Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Przasnyskiej
Nadleśnictwo Przasnysz

wraz z instytucjami i organizacjami współorganizującymi
zapraszają

na uroczystość patriotyczną związaną z uczczeniem ofiar II Wojny Światowej połączoną z plenerową wystawą rzeźb Andrzeja Staszewskiego, która odbędzie się 10 września o godz. 12.00 w Górach Debowych k. Janowa (Gmina Chorzele, Powiat Przasnyski).

Program uroczystości:
* Otwarcie uroczystości
* Wystąpienie Starosty Przasnyskiego Zenona Szczepankowskiego
* Złożenie kwiatów oraz zniczy pod pomnikiem Wiktora Zacheusza Nowowiejskiego
* Wystąpienie Nadleśniczego Nadleśnictwa Przasnysz Stanisława Czarzastego w ramach obchodów "Międzynarodowego Roku Lasów"
* Otwarcie i poświęcenie plenerowej wystawy rzeźb Andrzeja Staszewskiego
* Prezentacja katalogu rzeźb Andrzeja Staszewskiego
* Ognisko harcerskie
* Wystąpienia zaproszonych gości

ORGANIZATORZY I WSPÓŁORGANIZATORZY:
Starostwo Powiatowe w Przasnyszu
Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Przasnyskiej
Nadleśnictwo Przasnysz
Towarzystwo Przyjaciół Chorzel
Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach
Urząd Miasta w Przasnyszu
Urząd Gminy w Krasnem
Urząd Gminy w Czernicach Borowych
Urząd Gminy w Jednorożcu
Urząd Gminy w Krzynowłodze Małej
Urząd Gminy w Przasnysz
Muzeum Historyczne w Przasnyszu
Związek Harcerstwa Polskiego w Przasnyszu
Związek Polskich Spadochroniarzy
Koło Przyjaciół Harcerstwa w Przasnyszu

Autobusy dowożące mieszkańców Przasnysza na uroczystości podjadą pod kościół farny o godz. 11.00. Powrót planowany jest około godz. 16.00.

WYCIECZKA KRAJOZNAWCZA

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Przasnyskiej organizuje w jedną z lipcowych sobót wycieczkę krajoznawczą na trasie Przasnysz-Mława-Brudnice-Bieżuń-Skansen Wsi Mazowieckiej k. Sierpca. Chęć uczestnictwa można zgłaszać pod adresem e-mail: wycieczka@przasnysz.com do 30 czerwca. Po tym terminie każdy ze zgłaszających się
e-mailowo otrzyma informację o planowanej wycieczce i zasadach, kosztach. Zgłoszenia telefoniczne przyjmujemy również pod numerem 29 752-28-66.

UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA "PRZAŚNIKA"

Topwarzystwo Przyjaciół Ziemi Przasnyskiej
Miejski Dom Kultury w Przasnyszu

zapraszają

na uroczyste wręczenie statuetki "Przaśnika"
Mirosławowi Krejpowiczowi
17 czerwca 2011 r. (piątek) o godz. 17.00
w Miejskim Domu Kultury w Przasnyszu

W programie:
* Film "Tworzymy własną legendę"
* Wręczenie statuetki "Przaśnik 2011"
* Koncert Przasnyskiej Kapeli Podwórkowej
* Tort jubileuszowy

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE

18 maja 2011 r. podczas Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego zostały wybrane władze TPZP na kolejną, pięcioletnią kadencję.

SKŁAD ZARZĄDU:
Piotr Kaszubowski - Prezes
Mariusz Bondarczuk - Wiceprezes
Andrzej Lewicki - Wiceprezes
Ewa Kwiatkowska - Sekretarz
Włodzimierz Robakowski - Skarbnik
dr Waldemar Krzyżewski - Członek
Jan Chmielewski - Członek

SKŁAD KOMISJI REWIZYJNEJ:
Grzegorz Jasiński - Przewodniczący
Helena Rudzińska - Zastępca Przewodniczącego
Izabela Maćkowska - Członek

Laureatem "Przaśnika" za 2011 r. został Mirosław Krejpowicz, przasnyszanin mieszkający obecnie w Ciechanowie, znany kolekcjoner i wytrwały dokumentalista współczesnych przemian Ziemi Przasnyskiej

KONKURS LITERACKI "KRYNICZNE GNIAZDO"

Gminna Biblioteka Publiczna oraz Urząd Gminy w Krzynowłodze Małej ogłaszają otwarty
Konkurs Literacki „Kryniczne Gniazdo”. Konkurs pod hasłem „Aby mierzyć drogę przyszłą Trzeba wiedzieć skąd się przyszło” /C.K. Norwid/.

Cele konkursu: 1. Popularyzacja i promocja zapisu dziejów społeczności lokalnych szczególnie ważnych dla kultywowania his-torii regionu. 2. Ukazanie życia społeczności lokalnej, dorobku historycznego i ważnych dokonań w celu ich przekazania młodemu pokoleniu. 3. Zachęcenie środowiska lokalnego do przekazywania potomnym wspomnień, zapisów wydarzeń, wiedzy i dokumentów o „naszym gnieździe” – gminie, miejscowości, rodzinie. 4. Kształtowanie poczucia tożsamości regionalnej, szacunku do rodzimej kultury, tradycji i obyczajów.

Termin konkursu:
Rozpoczęcie konkursu – 30 marca 2011 roku. Zakończenie składania prac – 30 października 2011 roku. Ogłoszenie wyników – 30 listpada 2011 roku. Rozdanie nagród – do 30 grudnia 2011 roku (termin i miejsce zostaną określone do dnia zakończenia składania utworów).

Formy konkursu:
1. Kronika rodziny, zdjęcia
2. Pamiętnik
3. Biografia ciekawej postaci w miejscowości
4. Opowieść czy legenda danej miejscowości.

Zasady konkursu:
1. Konkurs ma charakter otwarty, adresowany jest do uczniów szkół podstawowych /starsze klasy/ gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych i osób indywidualnych itp. W konkursie mogą brać zespoły uczniowskie.
2. Uczestnik lub uczestnicy konkursu są zobowiązani do przesłania pracy na adres organizatora konkursu.
3. Praca nadesłana na konkurs musi stanowić od początku do końca oryginalny wytwór uczestnika konkursu.
4. Aby wziąć udział w konkursie, należy przesłać do dnia zakończenia składania prac swoją pracę (decyduje data potwierdzenia złożenia pracy) w postaci wydruku kopii pracy zapisanej na płycie CD jako plik w formacie DOC lub DOCX (opracowany np. przez edytor MS Word lub Open Office), z którego wydruk został wykonany.
5. Nadesłane prace nie będą odsyłane do autorów.
6. Przygotowana praca musi być oznaczona za pomocą Godła uczestnika konkursu. Utwór nie może być podpisany imieniem i nazwiskiem na żadnej ze stron, ani na wydruku, ani na płycie CD. (Na płycie CD oznaczenie utworu zawiera Godło).
7. Do pracy należy dołączyć zamkniętą kopertę oznaczoną Godłem uczestnika konkursu. Wewnątrz koperty należy umieścić kartkę z danymi autora i Godłem, a w przypadku opiekuna pracy także jego dane. Dane uczestnika konkursu muszą zawierać co najmniej: imię, nazwisko, adres zamieszkania, rok urodzenia, telefon kontaktowego oraz adres e-mail. Do dnia ogłoszenia wyników spośród nadesłanych prac komisja konkursowa wyłoni 3 (trzy) prace, których autorom przyzna nagrody.
8. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu ogłoszenia wyników. Tytuły nagrodzonych utworów oraz godła uczestników konkursu zostaną opublikowane na internetowej stronie org. konkursu www.krzynowlogamala.pl oraz w kwartalniku „Krzynica”.
9. W konkursie przewidziano następujące nagrody: - nagroda I: 500 zł - nagroda II: 300 zł - nagroda III: 200 zł - 3 wyróżnienia: każde po 100 zł.
10. Wszystkie nagrodzone utwory zostaną opublikowane przez organizatora konkursu w kwartalniku „Krzynica”, bądź w wydawnictwie oddzielnym.
11. Organizator zastrzega sobie prawo publikacji nadesłanych tekstów w celu promocji konkursu. 12. Warunkiem przyznania nagrody jest przekazanie majątkowych praw autorskich do utworu organizatorowi konkursu.
13. Komisja konkursowa ma również prawo do nie przyznania którejkolwiek, jak i wszystkich nagród lub innego rozdziału nagród i wyróżnień. 14. Organizator nie zwraca nadesłanych prac. 15. Decyzja komisji konkursowej, co do laureatów konkursu oraz przyznania im nagród jest ostateczna.
16. Przesyłając utwór, Uczestnik konkursu potwierdza, że wyraża zgodę na zasady konkursu zawarte w niniej-szym Regulaminie. Wysyłając zgłoszenie na konkurs, Uczestnik konkursu wyraża zgodę na wykorzystywanie swoich danych do celów konkursu, ma jednocześnie prawo wglądu do nich i ich poprawiania.
17. W sytuacjach wyjątkowych organizator konkursu zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu.
18. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa.
19. Przy ocenie będą brane pod uwagę następujące kryteria: - ogólna koncepcja stworzonej pracy - walory dokumentalne i poznawcze - treści zapisków, zagadnień - styl i poprawność języka - walory ilustracji - materiały uzupełniające (mapki, szkice, fotografie, dokumenty w załącznikach).
Uwaga! Komisja przy ocenie prac konkursowych będzie zwracała szczególną uwagę na samodzielność uczestników i apeluje, aby prace nie opierały się wyłącznie na materiałach już opublikowanych /monografie, foldery, przewodniki, Internet, itp./ Szczegółowy regulamin dostępny także na stronie www.krzynowlogamala.pl.

V MAZOWIECKI KONKURS LITERACKI

Koło Miłośników Sztuki TARAS
przy Towarzystwie Przyjaciół Ziemi Przasnyskiej
ogłasza
V Mazowiecki Konkurs Literacki
pod hasłem:
W cieniu przechodzącego Piotra...

Współorganizatorzy konkursu:
Muzeum Historyczne w Przasnyszu
Miejska Biblioteka Publiczna w Przasnyszu
Miejski Dom Kultury w Przasnyszu
Księgarnia „Polska Książka”
Związek Literatów na Mazowszu

Celem konkursu jest:
 Zwrócenie uwagi na wartości religijno-etyczne, które ukazywał Jan Paweł II i rozbudzenie refleksji nad tym, co z nich pozostało po jego śmierci.
 Uczczenie pamięci Jana Pawła II i ukazanie znaczenia Jego Pontyfikatu dla świata, dla Polski i dla każdego człowieka wiary.
 Włączenie się w obchody roku beatyfikacji Jana Pawła II,
 Rozwijanie talentów literackich twórców lokalnych i wymiana doświadczeń z poetami innych regionów,
 Promocja Ziemi Przasnyskiej.

W konkursie mogą brać udział poeci dorośli z Polski i zza granicy, którzy w swoim dorobku twórczym posiadają wiersze poświęcone polskiemu Papieżowi, jego życiu i nauczaniu.

Warunkiem uczestnictwa w V Mazowieckim Konkursie Literackim jest nadesłanie do dnia
30 kwietnia 1 - 5 autorskich utworów poetyckich w 4 kopiach, pisanych w języku polskim na adres: KMS TARAS przy TPZP
ul. J. Kilińskiego 2
06-300 Przasnysz.

Do wierszy należy dołączyć podpisane własnoręcznie oświadczenie o prawie autorskim
do nadesłanych utworów.
Zamiarem organizatorów jest opracowanie i wydanie materiałów pokonkursowych
w formie tomu poezji pt; W cieniu przechodzącego Piotra... Będzie to jednak zależało
od możliwości pozyskania koniecznych funduszy.

Oceny wierszy i kwalifikacji do ewentualnego wydruku dokona jury, w skład którego wejdą przedstawiciele organizatorów oraz znawcy i krytycy literatury.
Jury wyłoni spośród uczestników trzech laureatów nagród głównych oraz przyzna trzy wyróżnienia a także dokona kwalifikacji utworów do druku.
Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe.
Ogłoszenie wyników konkursu i promocja książki odbędzie się podczas imprezy finałowej, planowanej na październik/listopad 2011r.
Nadesłanie wierszy na konkurs oznacza jednoczesną zgodę na wydruk w ww wydawnictwie. Jako honorarium autorzy wydrukowanych utworów otrzymają zbiorki poezji w proporcji uzależnionej
od ilości zakwalifikowanych wierszy.
Wszelkich informacji udziela koordynator pod nr tel. 500 313 240 , adres e-mail:
b_parzuchowska@02.pl

JAN STĘPKOWSKI NIE ŻYJE

12 marca 2011 r. po długich cierpieniach zmarł znany rzeźbiarz ze Strzegowa, Jan Stępkowski.

Jan Stępkowski był autorem kilkunastu rzeźb i pomników w powiecie przasnyskim, m. in. o. Bernarda Kryszkiewicza w Przasnyszu, Wiktora Zacheusza Nowowiejskiego "Jeża" w Górach Dębowych oraz ks. Jerzego Popiełuszki, Stanisława Żórawskiego, Tadeusza Kicińskiego, Mikołaja Dzierzgowskiego, Stanisława Chełchowskiego, Jadwigi Milewskiej, Kazimierza Chełchowskiego i Hanny Marii Grotkowskiej w Rostkowie.

Pogrzeb Jana Stępkowskiego odbędzie się w środę, 16 marca 2011 r. o godz. 15.00 w Kościele w Strzegowie.

PRZAŚNIK 2011

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Przasnyskiej rozpoczyna procedurę wyłaniania kandydatów do nagrody Przaśnika. Nagrodę przyznaje TPZP raz w roku jednej osobie za zasługi dla Ziemi Przasnyskiej w dziedzinach: naukowej, oświatowej, kulturalnej, sportowej, gospodarczej i działalności społecznej. Nagrodę stanowi statuetka Przaśnika – młynarza, legendarnego założyciela Przasnysza.
Wnioski o przyznanie nagrody mogą złożyć wraz z pisemnym uzasadnieniem organizacje społeczne, instytucje i osoby prywatne do 10 kwietnia 2011 r. w siedzibie Muzeum Historycznego (budynek UM, ul. Kilińskiego 2, III piętro). Następnie Zarząd Towarzystwa spośród zgłoszonych propozycji nominuje trzy osoby. Wyboru laureata dokona Walne Zebranie członków TPZP w głosowaniu tajnym. Uroczyste wręczenie nagrody nastąpi pierwszego dnia obchodów Dni Przasnysza. Władze Towarzystwa, tj. członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej są wyłączeni z grona osób kandydujących do nagrody.

SPOTKANIE WIGILIJNE TPZP

18 grudnia, podczas kolejnej wigilii organizowanej przez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Przasnyskiej i władze Przasnysza wręczono Medale Stanisława Ostoja-Kotkowskiego. Kapituła obradująca 9 grudnia w składzie poszerzonym o dotychczasowych laureatów medali w kategorii Twórca Uznany postanowiła przyznać je Piotrowi Szymańskiemu i Andrzejowi Staszewskiemu (kategoria: Twórca Uznany) oraz Kazimierzowi Wendzie (kategoria: Medal Honorowy). Następnie publiczność zgromadzona w sali widowiskowej MDK obejrzała spektakl w wykonaniu Teatru Trzech Pokoleń przy TPZP - "Do wyższych celów jestem stworzony, czyli żywot św. Stanisława Kostki" wg scenariusza i w reżyserii Bożenny Beaty Parzuchowskiej. W przerwie spektaklu nastąpiło rozstrzygnięcie IV Mazowieckiego Konkursu Literackiego ogłoszonego pod hasłem „Dogoniłeś mnie Jeźdźcze niebieski” organizowanego przez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Przasnyskiej, Miejską Bibliotekę Publiczną w Przasnyszu, Muzeum Historyczne w Przasnyszu, Miejski Dom Kultury w Przasnyszu, Związek Literatów na Mazowszu. Fundatorem nagród dla laureatów konkursu było również Starostwo Powiatowe w Przasnyszu.
Jury IV Mazowieckiego Konkursu Literackiego w składzie: dr Tadeusz Witkowski, dr Teresa Kaczorowska, Piotr Kaszubowski, Anna Gajdzińska, Bożenna Beata Parzuchowska wydało następujący werdykt:
W KATEGORII OGÓLNEJ
I miejsce
- Ela Galoch, Turek, godło: Sinus
II miejsca ex aequo
- Piotr Zemanek, Bielsko Biała, godło: Pan Theon
- Artur Stasur, Kraków, godło: Pasterz
III miejsca ex aequo:
- Krzysztof Marek Smolarz, Tomaszew, godło: Krzysztof z T.
- Barbara Sitek- Wyrembek,Ciechanów, godło: Katri
- Monika Osowiecka, Przasnysz, godło: Bon Pari
Wyróżnienia:
- Tadeusz Buraczewski, Reda, godło: TIKTIN
- Agnieszka Kwit, Kraków, godło: Kawałek cienia
- Krzysztof Olech, Wiśniewo, godło: Zielony koń,
- Katarzyna Smułkowska, Warszawa, godło: Smułka
W KATEGORII SPECJALNEJ
I miejsce:
- Krzysztof Kowalski, Mława - godło: Konwalia
II miejsce:
- Barbara Sitek-Wyrembek, Ciechanów, godło: Katri
III miejsce:
- Krzysztof Marek Smolarz, Tomaszew, godło: Krzysztof z T.

PANI DULSKA PRZED SĄDEM

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Przasnyskiej
Miejski Dom Kultury w Przasnyszu

zapraszają na spektakl

Gabrieli Zapolskiej

PANI DULSKA PRZED SĄDEM

w reżyserii Anny Jelińskiej

27 listopada 2010 r. godz. 17.00

Sala Widowiskowa MDK w Przasnyszu

OBŁOCZNI CZYLI SEN CHOPINA

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Przasnyskiej
Miejski Dom Kultury w Przasnyszu

zapraszają

w dniu 29 listopada 2010 r. o godz. 18.00
do Sali Widowiskowej MDK

na spektakl
Grzegorza Walczaka

OBŁOCZNI
czyli
SEN CHOPINA

Fantazja narracyjna w dialogu na fortepian
i inne dziwne instrumenta rozpisana

Muzyka: Fryderyk Chopin w twórczej aranżacji Marii Pomianowskiej oraz Julian Fontana

Reżyseria i wykonanie: Olgierd Łukaszewicz, Henryk Talar i Grzegorz Walczak

Muzycy: Maria Pomianowska, Sebastian Wielądek, Gwidon Cybulski, Ewa Beata Ossowska
i Hubert Rutkowski

Opracowanie plastyczne sceny: Adam Karol Drozdowski

WSTĘP WOLNY!

MEDAL STANISŁAWA OSTOJA-KOTKOWSKIEGO

Rozpoczynamy przyjmowanie kandydatur do Medalu Stanisława Ostoja-Kotkowskiego na rok 2010.

Medal Ostoja-Kotkowskiego przyznawany jest w trzech kategoriach:
I . Twórca Uznany
II. Debiut
III. Medal Honorowy

Kandydatami do medalu mogą być osoby lub grupy osób (stowarzyszenia, grupy muzyczne, teatralne, literackie itp.), związane i utożsamiające się z regionem, miastem i powiatem poprzez miejsce zamieszkania, urodzenia lub miejsce, w którym rozwijają swoją działalność.

W kategorii „Twórca Uznany” kandydaci do medalu oprócz warunku określonego w punkcie 2, powinni posiadać wieloletni (około 10 lat), uznany w regionie lub w skali kraju dorobek twórczy.

W kategorii „Debiut” preferowane będą osoby rozpoczynające działalność artystyczną, których talent rokuje dalsze sukcesy i nie będzie jednorazowym aktem twórczym.

Medal Honorowy otrzymają osoby, których działania przyczyniają się do promocji Przasnysza i powiatu przasnyskiego poprzez kreowanie pozytywnego wizerunku, wspierające kulturę lokalną i artystów oraz honorowi goście za zgodą Kapituły.

Wyłączone z nominacji do medali są osoby, które z racji pełnionych funkcji kierowniczych w placówkach kulturalnych mają w zakresie swoich obowiązków wykonywanie zadań związanych z promowaniem kultury oraz członkowie Kapituły. Wyjątek stanowić może osoba, której osiągnięcia i działalność dalece wykraczają poza zakres obowiązków wynikających z pracy po dokładnym zapoznaniu się z uzasadnieniem nominacji.

Medale mogą być przyznane jedynie osobom żyjącym.

Kandydatów należy zgłaszać wraz z pisemnym uzasadnieniem w terminie do 30 listopada 2010 roku do Sekretarza Kapituły Medalu - Piotra Kaszubowskiego. Medale zostaną wręczone w dniu podczas spotkania wigilijnego w Miejskim Domu Kultury.

Dotychczasowi laureaci:
Edycja 2006:
* Twórca Uznany - Tadeusz Myśliński
* Debiut - Marcin Sobociński
* Medal Honorowy - Adam Struzik
Edycja 2007:
* Twórca Uznany - Stanisław Radomski oraz Krzysztof Turowiecki
* Medal Honorowy - Aleksander Drwęcki
Kapituła nie przyznała medalu w kategorii Debiut
Edycja 2008:
* Twórca Uznany - Tomasz Kaszubowski
* Debiut - Sebastian Miś
* Medal Honorowy - Janina Żbikowska
Edycja 2009:
* Twórca Uznany - Mieczysław Stusiński
* Debiut - Łukasz Motyka
* Medal Honorowy - Alfred Borkowski i Mariusz Bondarczuk

PRZASNYSZ SOLIDARNY

Muzeum Historyczne w Przasnyszu
oraz
Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Przasnyskiej
zapraszają
na uroczystość otwarcia wystawy

PRZASNYSZ SOLIDARNY

w dniu 24 września o godz. 14.00
w siedzibie Muzeum ul. Kilińskiego 2

IV MAZOWIECKI KONKURS LITERACKI

pod hasłem:
Dogoniłeś mnie Jeźdźcze niebieski

Regulamin:
Organizator konkursu:
Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Przasnyskiej
Współorganizatorzy:
Muzeum Historyczne w Przasnyszu
Miejska Biblioteka Publiczna w Przasnyszu
Miejski Dom Kultury w Przasnyszu
Związek Literatów na Mazowszu

Celem konkursu jest:
 popularyzacja poezji,
 zwrócenie uwagi na nadprzyrodzony wymiar życia człowieka, na jego odniesienie do Boga i wartości duchowe,
 ukazywanie w poetyckiej formie problemów transcendentnych, filozoficzno-moralnych, ogólnorefleksyjnych, dotyczących walki wewnętrznej człowieka i trudnych dla niego wyborów pomiędzy „być”, a „mieć”,
 przybliżenie i promocja postaci św. Stanisława Kostki w związku
z przypadającą 460. rocznicą urodzin świętego,
 wymiana dorobku twórczego poetów przasnyskich z twórcami innych rejonów.

Warunki uczestnictwa:
Konkurs adresowany jest zarówno do twórców zrzeszonych jak i niezrzeszonych w związkach. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest przesłanie w terminie do 30 czerwca 2010r. (liczy się data stempla pocztowego) na adres organizatora zestawu 2 tematycznych wierszy w 3 egzemplarzach, pisanych na maszynie lub w wydruku komputerowym w ramach kategorii ogólnej. Autorzy mogą przysłać dodatkowo trzeci tekst nawiązujący do życia i postaci św. Stanisława Kostki lub miejsc z nim związanych w ramach kategorii specjalne. Utwór ten winien być oznaczony Kategoria Specjalna. Nadesłane utwory nie mogą być wsześniej publikowane, ani nagradzane w innych konkursach.

 Każdy z utworów należy podpisać pseudonimem (godłem). Takie samo godło winno widnieć na dodatkowo załączonej (zaklejonej) kopercie, w której ma być zawarta informacja o autorze (imię, nazwisko, adres, nr telefonu, krótka notka o dorobku twórczym).
 Nadesłanie prac jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na publikację i recytację nagrodzonych utworów bez honorarium dla autorów.
 Wiersze oceniać będzie jury, w skład którego wejdą oprócz przedstawicieli organizatorów, profesjonalni krytycy i znawcy poezji.
 Jury przyzna trzy główne Nagrody oraz 3 wyróżnienia w kategorii ogólnej a także Nagrodę Specjalną za utwór dotyczący św. Stanisława Kostki.
 Laureaci otrzymają nagrody rzeczowe.
 Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się podczas uroczystej imprezy finałowej w październiku 2010r.
 O terminie imprezy finałowej zostaną powiadomieni tylko laureaci.
 Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany terminu rozstrzygnięcia konkursu oraz do innego podziału nagród.
 Organizator nie ma obowiązku zwracania kosztów przejazdu na imprezę finałową.
 Nagrody nieodebrane przechodzą na rzecz organizatorów, a jedynie w szczególnie uzasadnionych przypadkach wysyłane będą pocztą.

Utwory należy przesłać na adres:
Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Przasnyskiej
ul. J. Kilińskiego 2
06-300 Przasnysz

z dopiskiem: IV Mazowiecki Konkurs Literacki

Wszelkich informacji udziela koordynator pod nr telefonu 500 313 240
lub pod adresem e-mailowym: b_parzuchowska@o2.pl

"PRZAŚNIK" A. D. 2010

Do 20 kwietnia 2010 r. TPZP czeka na nominacje do tegorocznej nagrody "Przaśnika". Nagrodę przyznaje Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Przasnyskiej raz w roku jednej osobie za zasługi dla Ziemi Przasnyskiej w dziedzinach: naukowej, oświatowej, kulturalnej, sportowej, gospodarczej i działalności społecznej. Nominacje prosimy zgłaszać wraz z pisemnym uzasadnieniem do Muzeum Historycznego, Przasnysz, Kilińskiego 2.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Muzeum Historyczne w Przasnyszu

Muzeum Weterynarii w Przasnyszu

MDK Przasnysz

Urząd Miasta w Przasnyszu

Starostwo Powiatowe w Przasnyszu

Stowarzyszenie Academia Europaea Sarbieviana

Przasnysz zapomniana bitwa

Bitwa przasnyska

Andrzej Staszewski

Związek Literatów na Mazowszu

Sanktuarium ¶w. Stanisława Kostki