TPZP - Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Przasnyskiej

2012 07 06 - OPINIA WŁADZ TPZP W SPRAWIE PLANOWANEGO ODWOŁANIA ANNY GAJDZIŃSKIEJ ZE STANOWISKA DYREKTORA MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W PRZASNYSZU

Przasnysz, dn. 6 lipca 2012 r.

Pan Waldemar Trochimiuk
Burmistrz Przasnysza

W odpowiedzi na pismo nr KW.2111.1.2012 z dn. 25 czerwca 2012 r. Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Przasnyskiej bardzo wysoko ocenia pracę Pani Anny Gajdzińskiej na stanowisku Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Przasnyszu oraz Jej współpracę z naszym Stowarzyszeniem.

Ostatnie dziesięciolecie było dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Przasnyszu okresem szczególnie wzmożonej pracy wszystkich jej pracowników. Wiązało się to z intensywnym powiększaniem zbiorów, ale i z przeprowadzkami – Filii nr 2 dla Dzieci i Młodzieży do budynku przy ul. św. Wojciecha (2002), Filii nr 1 do budynku Spółdzielni Mieszkaniowej (2006) oraz Biblioteki Głównej do budynku Urzędu Miasta (2006). Od 2003 r. MBP poszerzyła swą działalność, prowadząc Punkt Biblioteczny mieszczący się w szpitalu im. W. Oczko w Przasnyszu. Od 2003 r. w Filii nr 2 dla Dzieci i Młodzieży działa Punkt książki mówionej. W 2006 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej zainstalowano Internet, od dwóch lat funkcjonuje strona internetowa Biblioteki.

Miejska Biblioteka Publiczna włączyła się do organizacji dużych, cyklicznych przedsięwzięć kulturalnych o ponadlokalnym charakterze: w 2007 r. - Mazowieckiego Konkursu Literackiego, zainicjowanego przez Koło Miłośników Sztuki Taras przy TPZP, w 2010 r. - Ciechanowskiej Jesieni Poezji, w 2011 r. – Międzynarodowych Dni Księdza Macieja Kazimierza Sarbiewskiego. Przy Bibliotece od wielu lat działa Klub Literacki Przaśnik.

Należy podkreślić ogromne zaangażowanie Pani Dyrektor Anny Gajdzińskiej w koordynację wyżej wymienionych działań, jak również w przygotowywanie wydawnictw regionalnych, organizację promocji książek, spotkań z pisarzami, imprez integrujących środowiska literackie Przasnysza, Mławy, Ciechanowa, Żyrardowa i innych miast mazowieckich, finałów Mazowieckiego Konkursu Literackiego, przedstawień Teatru Trzech Pokoleń i Teatru nad Węgierką przy TPZP, uroczystości patriotycznych, konferencji, wystaw, spektakli i rekonstrukcji upamiętniających ważne postacie i wydarzenia z historii Polski, wspieranie wydarzeń kultury niezależnej, takich jak Ogólnopolskie Plenerowe Prezentacje Fotografii Artystycznej Stodoła, pracę w jury konkursów literackich, recytatorskich i plastycznych, pomoc merytoryczną świadczoną przez Bibliotekę nauczycielom, uczniom i studentom.

Naszym zdaniem skala działań kulturotwórczych podejmowanych przez Panią Annę Gajdzińską i Jej oddanie zawodowi predestynują do niejednej nagrody. Tym bardziej trudno nam zrozumieć powody „planowanego odwołania” ze stanowiska, i to w roku, w którym przypadają Jej dwa jubileusze – 35-lecia pracy zawodowej oraz 20-lecia pracy na urzędzie Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Przasnyszu.

Nie zobowiązuje Organizatora do takiego posunięcia Ustawa z dnia 31 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 207, poz. 1230). Przepis art. 8 ust. 6 tej ustawy wyłącza objęcie „dyrektorów bibliotek, domów oraz ośrodków kultury” powołanych na stanowiska przed wejściem w życie ustawy na czas nieokreślony zasadą i mechanizmami wygaszania zatrudnienia.

Jesteśmy przekonani, że ewentualne odwołanie Pani Anny Gajdzińskiej ze stanowiska Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Przasnyszu nie będzie służyło kondycji przasnyskiej kultury, również kultury w najbardziej potocznym znaczeniu tego słowa.

Z poważaniem

/podpisani/

Piotr Kaszubowski - prezes TPZP
Ewa Kwiatkowska
Józef Włodzimierz Robakowski
Jan Chmielewski
Waldemar Krzyżewski
Grzegorz Jasiński