TPZP - Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Przasnyskiej

REGULAMIN KAPITUŁY MEDALU STANISŁAWA OSTOJA-KOTKOWSKIEGO

Rozdział I – Kapituła
1. Kapituła jest ciałem społecznym, niezależnym od koniunktury politycznej, opierającym się na zasadzie dobrej woli.
2. Celem działania Kapituły jest uczczenie pamięci wielkiego artysty i wizjonera, który rozsławił w świecie Polskę i nasze miasto Przasnysz poprzez przyznawanie medali jego imienia i dyplomów twórcom, mecenasom oraz animatorom kultury.
3. Zadaniem Kapituły jest wyłonienie laureatów spośród kandydatów, którzy swą twórczością i działalnością wybijają się z ogółu twórców i działaczy oraz przyczyniają się do promocji Przasnysza i powiatu przasnyskiego.
4. Zarząd Kapituły stanowią: Kanclerz Kapituły, Przewodniczący Komisji Konkursowych oraz Sekretarz Kapituły.

Rozdział II - Medal
1. Medal Stanisława Ostoja-Kotkowskiego przyznawany jest w trzech kategoriach:
I . Twórca Uznany
II. Debiut
III. Medal Honorowy
2. Kandydatami do medalu mogą być osoby lub grupy osób (stowarzyszenia, grupy muzyczne, teatralne, literackie itp.), związane i utożsamiające się z regionem, miastem i powiatem poprzez miejsce zamieszkania, urodzenia lub miejsce, w którym rozwijają swoją działalność artystyczną.
3. W kategorii „Twórca Uznany” kandydaci do medalu oprócz warunku określonego w punkcie 2, powinni posiadać wieloletni (około 10 lat), uznany w regionie lub w skali kraju dorobek twórczy.
4. W kategorii „Debiut” preferowane będą osoby rozpoczynające działalność artystyczną, których talent rokuje dalsze sukcesy i nie będzie jednorazowym aktem twórczym.
5. Medal Honorowy otrzymają osoby, których działania przyczyniają się do promocji Przasnysza i powiatu przasnyskiego poprzez kreowanie pozytywnego wizerunku, wspierające kulturę lokalną i artystów oraz honorowi goście za zgodą Kapituły.
6. Wyłączone z nominacji do medali są osoby, które z racji pełnionych funkcji kierowniczych w placówkach kulturalnych mają w zakresie swoich obowiązków wykonywanie zadań związanych z promowaniem kultury oraz członkowie Kapituły. Wyjątek stanowić może osoba, której osiągnięcia i działalność dalece wykraczają poza zakres obowiązków wynikających z pracy po dokładnym zapoznaniu się z uzasadnieniem nominacji.
7. Medale mogą być przyznawane jedynie osobom żyjącym.

Rozdział III – Konkurs
1. Kandydatów do medalu zgłaszają organizacje społeczne, instytucje oraz osoby fizyczne wraz z pisemnym uzasadnieniem do Sekretarza Kapituły w terminie do 30 listopada każdego roku. Kandydatów mają prawo zgłaszać również członkowie Kapituły podczas posiedzenia Komisji Konkursowej.
2. Kandydaci w kategorii „Twórca Uznany”, którzy nie zostali uhonorowani medalem, mogą uczestniczyć w kolejnych edycjach konkursu.
3. W skład Kapituły mogą być powołani dotychczasowi laureaci medalu w kategorii „Twórca Uznany” oraz eksperci z różnych dyscyplin twórczości.
4. Posiedzenie Komisji Konkursowej odbywa się w pierwszej dekadzie grudnia każdego roku.
5. Komisja po przeanalizowaniu rekomendacji dotychczasowych osiągnięć kandydatów w głosowaniu jawnym przyznaje nagrodę w postaci medalu i dyplomu, uzasadniając swój wybór w sporządzonym protokole.
6. W przypadku jednakowej ilości głosów o wyborze decyduje Przewodniczący Komisji.
7. Decyzja wyboru jest ostateczna i nie podlega zmianie.
8. O werdykcie Komisji zostają niezwłocznie powiadomione lokalne media elektroniczne i prasa.
Rozdział IV – Uroczystość wręczenia nagrody
1. Wręczenie medali i dyplomów następuje na uroczystym spotkaniu w obecności zaproszonych gości, patronów i mecenasów sztuki oraz mediów w niedzielę przed rocznicą urodzin artysty, tj. 22 grudnia każdego roku.
2. Werdykt Komisji Konkursowej odczytuje Kanclerz Kapituły lub wyznaczony przez niego przedstawiciel Zarządu Kapituły.