TPZP - Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Przasnyskiej

REGULAMIN PRACY ZARZĄDU TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ ZIEMI PRZASNYSKIEJ


I. POSTANOWIENIA OGÓLNE


§1

1. Zarząd zarządza Towarzystwem i reprezentuje go na zewnątrz.
2. Zarząd działa na podstawie Kodeksu Cywilnego, innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa, Statutu Towarzystwa oraz niniejszego Regulaminu.
3. Regulamin określa szczegółowy tryb działania Zarządu, podejmowania uchwał oraz wyrażania opinii i zaleceń.
4. Członkowie Zarządu pracują społecznie.


§ 2

1. Zarząd działa kolektywnie.
2. Zarząd może przekazywać członkom Towarzystwa wykonanie konkretnych zadań, nadzorując prawidłowość ich wykonania. Przekazanie kompetencji do podejmowania decyzji nie zwalnia Zarządu z jego statutowej odpowiedzialności.


§ 3

1. Każdy Członek Zarządu samodzielnie wykonuje powierzone zadania i podejmuje decyzje w granicach nadanych mu kompetencji, ponosząc za nie pełną odpowiedzialność.
2. Członkowie Zarządu powinni na bieżąco wzajemnie się informować o wszystkich ważnych działaniach i wydarzeniach wchodzących w zakres kompetencji każdego z nich.


II. TRYB PRACY ZARZĄDU TPZP


§ 4

1. Bieżące sprawy dotyczące działalności Towarzystwa mogą być uzgadniane telefonicznie.
2. Korespondencja może być podpisywana „Za Zarząd” przez Prezesa lub Wiceprezesa Zarządu.
3. Wszystkie decyzje dotyczące majątku Stowarzyszenia oraz zaciągania zobowiązań wymagają dwóch podpisów: Prezesa lub Wiceperezesa i jednego Członka Zarządu.
4. Korespondencja dotycząca wniosków grantowych, wniosków o dotację wymaga dwóch podpisów: Prezesa lub Wiceperezesa i jednego Członka Zarządu.


III. ORGANIZACJA POSIEDZEŃ I PROWADZENIE OBRAD


§ 5

1. Zgodnie ze Statutem § 29 Zarząd zbiera się w miarę potrzeb, lecz nie rzadziej niż raz na 3 miesiące.
2. Terminy posiedzeń oraz ich porządek dzienny ustala Prezes Zarządu.


§ 6

1. W posiedzeniu Zarządu uczestniczą Członkowie Zarządu.
2. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu Towarzystwa za zgodą Komisji Rewizyjnej lub na zaproszenie Zarządu.
3. W posiedzeniach Zarządu mogą uczestniczyć inne osoby na zaproszenie Zarządu, o ile wymagają tego bieżące realizowane działania.


§ 7

Członek Zarządu winien zgłosić Prezesowi Zarządu swą nieobecność na posiedzeniu.


§ 8

Posiedzeniom Zarządu przewodniczy Prezes Zarządu, a w razie jej nieobecności zastępujący go jeden z Wiceprezesów.


§ 9

Przewodniczący otwiera i zamyka posiedzenie Zarządu, udziela głosu, rozstrzyga kwestie sporne wynikłe w toku obrad i poddaje pod głosowanie treść uchwał.


§ 10

1. Posiedzenie Zarządu może się odbyć przy udziale ponad połowy jego składu.
2. Uchwały, opinie i zalecenia zapadają zwykłą większością głosów.
3. Członek Zarządu, który nie zgadza się z podjętą uchwałą, opinią lub zaleceniem może zgłosić do protokółu umotywowane zdanie odrębne.
4. W uzasadnionych wypadkach uchwała Zarządu może być podjęta w trybie obiegowym na podstawie decyzji Prezesa. Inicjatywa podjęcia uchwały w trybie obiegowym przysługuje każdemu Członkowi Zarządu. Uchwałę w trybie obiegowym przedstawia się do akceptacji wszystkim Członkom Zarządu i jest wiążąca po zaakceptowaniu jej przez ponad połowę Członków Zarządu. Do podejmowania uchwał w trybie obiegowym stosuje się odpowiednio ust. 2 i 3.


§ 11

1. Uchwały podpisują wszyscy obecni na posiedzeniu Członkowie Zarządu.
2. Podjęte uchwały przekazywane są do wiadomości członków Stowarzyszenia na Walnym Zjeździe.


§ 12

1. Zebrania Zarządu są protokołowane przez Sekretarza Zarządu.
2. Protokół powinien zawierać numer kolejny protokółu, datę i miejsce posiedzenia, imiona i nazwiska osób obecnych na posiedzeniu, porządek obrad, ilość głosów oddanych za poszczególnymi uchwałami oraz treść zgłoszonego zdania odrębnego wraz ze wskazaniem osoby, która je zgłosiła. Protokół winien zawierać treść podjętych opinii i zaleceń. Załącznikami do protokółu są podjęte uchwały.
3. Protokół podpisują obecni na posiedzeniu Członkowie Zarządu.
4. Protokoły z posiedzeń oraz oryginały uchwał są gromadzone i archiwizowane.


IV. ZADANIA I ZAKRES DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU TPZP


§ 13

1. Wszystkie sprawy wnoszone przez Zarząd pod obrady Walnego Zjazdu wymagają wcześniejszego rozpoznania przez Komisję Rewizyjną.
2. Materiały składane Komisji Rewizyjnej muszą być szczegółowo uzasadnione oraz wskazywać skutki finansowe podejmowanych decyzji.


§ 14

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej powinien być niezwłocznie powiadamiany przez Prezesa Zarządu o wszystkich ważnych wydarzeniach dotyczących działalności Towarzystwa.


§ 15

Kolegialnego rozpatrzenia przez Zarząd wymaga:
1. Określenie okresowych planów kierunku rozwoju, planów strategicznych oraz planów finansowych Towarzystwa zgodnie z podjętymi uchwałami Walnego Zjazdu;
2. Roczne sprawozdanie z działalności Towarzystwa, bilans, rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa.
3. Wprowadzenie do realizacji nowych projektów/programów.
4. Podejmowanie inwestycji własnych Towarzystwa.
5. Nabycie, obciążenie, zbycie lub wydzierżawienie (wynajęcie, leasing) nieruchomości, środków trwałych oraz praw majątkowych bez względu na wartość.
6. Polityka finansowa i zasady rachunkowości.
7. Tworzenie i przystępowanie Towarzystwa do koalicji (stowarzyszeń. fundacji) o celach zbieżnych z celami TPZP.
8. Organizowanie zebrań, narad , konferencji i odczytów.
9. Przyjmowanie członków rzeczywistych.
10. Powoływanie kół i ustalanie regulaminów ich działalności.
11. Redagowanie własnego czasopisma.


§ 16

Prezes Zarządu zarządza pracą Zarządu oraz koordynuje realizację zadań prowadzonych przez poszczególnych Członków Zarządu.


§ 17

W przypadku czasowej niemożności pełnienia obowiązków przez Prezesa Zarządu zastępuje go jeden z Wiceprezesów Zarządu.