TPZP - Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Przasnyskiej

REGULAMIN PRACY KOMISJI REWIZYJNEJ TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ ZIEMI PRZASNYSKIEJ

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE


§1

1. Komisja Rewizyjna sprawuje stały nadzór nad działalnością Towarzystwa.
2. Komisja Rewizyjna działa na podstawie Kodeksu Cywilnego, innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa, Statutu Towarzystwa oraz niniejszego Regulaminu.
3. Regulamin określa szczegółowy tryb działania Komisji Rewizyjnej.
4. Członkowie Komisji Rewizyjnej pracują społecznie.


II. SKŁAD I SPOSÓB POWOŁYWANIA KOMISJI REWIZYJNEJ


§ 2

1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób powoływanych na Walnym Zjeździe.
2. Ustępujący członkowie Komisji Rewizyjnej mogą być ponownie powołani.
3. Członek Komisji Rewizyjnej może być w każdym czasie odwołany, jeżeli nastąpi ............................................................................. lub na własną prośbę.
4. Jeżeli zostanie spełniony pkt. 3, Zarząd Towarzystwa obowiązany jest zwołać niezwłocznie Walny Zjazd celem uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej.


§ 3

Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona Przewodniczącego, Zastępcę Przewodniczącego i Sekretarza. Wybór odbywa się bezwzględną większością głosów obecnych na posiedzeniu Członków Komisji w głosowaniu tajnym, chyba że wszyscy obecni na posiedzeniu postanowią, że głosowanie będzie jawne.


§ 4

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub w przypadku jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego, otwiera posiedzenie Walnego Zjazdu i przeprowadza wybór Przewodniczącego Zjazdu. W przypadku, gdyby żaden z nich nie mógł otworzyć Walnego Zjazdu otwiera je Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd.


III. SPOSÓB ZWOŁYWANIA I PROWADZENIE OBRAD


§ 5

1. Komisja Rewizyjna zbiera się w miarę potrzeb, lecz nie rzadziej niż raz na 3 miesiące.
2. Terminy posiedzeń oraz ich porządek dzienny ustala Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.


§ 6

1. W posiedzeniu Komisji Rewizyjnej uczestniczą Członkowie Komisji.
2. W posiedzeniach Komisji Rewizyjnej, na jej zaproszenie, mogą uczestniczyć Członkowie Zarządu oraz inni członkowie Towarzystwa właściwi dla omawianej sprawy.


§ 7

Członek Komisji Rewizyjnej winien zgłosić Przewodniczącemu swą nieobecność na posiedzeniu.


§ 8

Posiedzeniom Komisji Rewizyjnej przewodniczy Przewodniczący, a w razie jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego.


§ 9

Przewodniczący otwiera i zamyka posiedzenie Komisji Rewizyjnej, udziela głosu i poddaje pod głosowanie treść uchwał.


§ 10

1. Posiedzenie Komisji Rewizyjnej może się odbyć przy udziale ponad połowy jego składu.
2. Uchwały, opinie i zalecenia zapadają zwykłą większością głosów.
3. W uzasadnionych wypadkach uchwała Komisji Rewizyjnej może być podjęta przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Inicjatywa podjęcia uchwały w tym trybie przysługuje każdemu Członkowi Komisji Rewizyjnej i na wniosek Przewodniczącej Zarządu. Uchwałę podjętą przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość przedstawia się do akceptacji wszystkim Członkom Komisji Rewizyjnej i nabiera ważności po podpisaniu jej przez ponad połowę Członków Komisji Rewizyjnej, w tym jej Przewodniczącego, pod warunkiem, iż wszyscy Członkowie Komisji Rewizyjnej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.


§ 11

1. Zebrania Komisji Rewizyjnej są protokołowane przez Sekretarza Komisji Rewizyjnej. Wstępna wersja protokołu jest przesyłana Członkom Komisji Rewizyjnej i Zarządu w terminie 5 dni od odbycia posiedzenia Komisji celem zgłoszenia ewentualnych uwag.
2. Protokół powinien zawierać numer kolejny protokółu, datę i miejsce posiedzenia, imiona i nazwiska osób obecnych na posiedzeniu, porządek obrad, ilość głosów oddanych za poszczególnymi uchwałami oraz treść zgłoszonego zdania odrębnego wraz ze wskazaniem osoby, która je zgłosiła. Protokół winien zawierać treść podjętych opinii i zaleceń. Załącznikami do protokółu są podjęte uchwały.
3. Protokół podpisują obecni na posiedzeniu Członkowie Komisji Rewizyjnej.
4. Protokoły z posiedzeń oraz oryginały uchwał są gromadzone i archiwizowane.IV. ZADANIA I ZAKRES DZIAŁALNOŚCI KOMISJI REWIZYJNEJ


§ 12

1. Komisja Rewizyjna sprawuje stały nadzór nad działalnością Towarzystwa.
2. Komisja Rewizyjna opiniuje wszelkie wnioski i sprawy wymagające uchwały Walnego Zjazdu.


§ 13

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej powinien być niezwłocznie powiadamiany przez Prezesa Zarządu o wszystkich ważnych wydarzeniach dotyczących działalności Towarzystwa.


§ 14

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej oprócz uprawnień i obowiązków przewidzianych w przepisach prawa i Statutu należy:
1. Zatwierdzanie kierunków rozwoju, planów strategicznych oraz rocznych planów finansowych Towarzystwa;
2. Zatwierdzanie rocznego sprawozdania z działalności Towarzystwa, bilansu, rachunku zysków i strat, informacji dodatkowej.
3. Zatwierdzanie podejmowania inwestycji własnych Towarzystwa.
4. Zatwierdzanie nabycia, obciążenia, zbycia lub wydzierżawienia (wynajęcia, leasingu) nieruchomości, środków trwałych oraz praw majątkowych bez względu na wartość.
5. Zatwierdzanie polityki finansowej i zasad rachunkowości.
6. Zatwierdzanie tworzenia i przystępowania Towarzystwa do koalicji (stowarzyszeń. fundacji) o celach zbieżnych z celami TPZP.
7. Uchwalanie Regulaminu Zarządu Stowarzyszenia.
8. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu Towarzystwa za zgodą Komisji Rewizyjnej lub na zaproszenie Zarządu.


§ 15

Komisja Rewizyjna może uchwalić zalecenia dla Zarządu Towarzystwa we wszystkich sprawach wchodzących w zakres jej kompetencji.


§ 16

Komisja Rewizyjna ma prawa kontrolowania pełnego zakresu działalności Towarzystwa, a w szczególności:
1. sprawdzenie akt i dokumentacji,
2. dokonywania rewizji majątku Towarzystwa i kontroli finansowej,
3. żądania od Zarządu i członków TPZP sprawozdań i wyjaśnień oraz przedstawienie wszelkich materiałów i dokumentów działalności Towarzystwa.


§ 17

Komisja Rewizyjna ma prawo zwoływania Zwyczajnego oraz Nadzwyczajnego Walnego Zjazdu Członków Towarzystwa ilekroć uzna zwołanie tegoż za wskazane, a Zarząd nie zwoła Zebrania zgodnie z postanowieniami Statutu.


IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE


§ 18

Członek Komisji Rewizyjnej ma obowiązek poinformować Walny Zjazd o fakcie uczestniczenia we władzach lub strukturach nadzorczych innych organizacji, stowarzyszeń i fundacji.


§ 19

Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem uchwalenia.